top of page

Teória výtvarnej kompozície

Cena

120€

Trvanie

8 hodín

O kurze

Kurz, ktorý Vás prevedie hlavnými zákrutami kompozíčnej teórie vo výtvarnej

praxi. Ozrejmíte si základné pojmy, podstatné princípy, prvky a zásady.

Získate vedomosti, ktoré by mal vedieť každý absolvent výtvarného odboru,

grafik, maliar, interiérový dizajnér alebo fotograf.


Od spôsobu vizuálneho vnímania, funkcie pravej a ľavej hemisféry, cez zákony

percepcie, výrazové prostriedky až po stavové kompozície a kompozičné kate -

górie. Dozviete sa tiež o psychológii vnímania tvarov, ich symbolike a nevyne -

cháme ani kánon a spomenieme aj zlatý rez.
Váš inštruktor

Ing. arch. Marek Lichard

Ing. arch. Marek Lichard

Už počas štúdia sa venoval najmä práci s drevom a tvorbe šperku v kombinácii rôznych prírodných materiálov s kovom. Bol členom združenia AURA pri SFVU a zúčastnil sa niekoľkých domácich a medzinárodných šperkárskych výstav a sympózií. Obľuba práce s drevom sa premietla aj do spolupráce s ÚĽUVom, v ktorej nadviazal na mnohoročnú rodinnú tradíciu. Architektúre sa sporadicky venuje dodnes popri komerčnej práci v oblasti grafického dizajnu. Venoval sa tiež pedagogickej činnosti takmer 20 rokov. Najprv na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v Enviromentálnej výchove umením. Viedol výtvarný a rezbársky krúžok pre základné školy. Ako pedagóg neskôr pôsobil hlavne na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v obore Reštaurovanie omietok a neskôr v odbore Grafický a priestorový dizajn. Ako odborný asistent Katedry dizajnu nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene neskôr vyučoval na odbore Interiérového dizajnu. V súčasnosti sa venuje najmä vlastným výtvarným projektom v oblasti sochy a maľby, tiež architektúre a lektorovaniu kurzov podľa Betty Edwards. Vedie kurzy teória farieb, teória kompozície, rezbársky kurz a kurzy kreslenia.

bottom of page