top of page

Prirodzená cesta ku kresbe

Cena

210 €

Trvanie

14 hodín za 2 dni

O kurze

Kurz je teoreticko praktický.

Opiera sa o metódu výučby kresby americkej maliarky Betty Edwards

"Kreslenie pravou stranou mozgu", ktorú podrobne vysvetľuje. O niektoré

cvičenia z legendárnych kurzov kreslenia od Kimona Nikolaidesa a takisto

o bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe lektora.


Schopnosť realisticky kresliť je všeobecne považovaná za ťažko dosiahnuteľnú

a prevláda názor, že k tomu treba mať zvláštny talent. Nie je to celkom tak.

Samotná zručnosť kresby, ako väčšina zručností, závisí predovšetkým od tré -

ningu, nie až tak od talentu a vie sa ju naučiť skoro každý.

Zásadnou otázkou je efektivita tréningu a spôsob videnia, alebo vizuálneho

vnímania reality. Práve tento nový spôsob vnímania je kľúčový pre zvládnutie

realistickej kresby a môže byť sám o sebe dostatočným dôvodom učiť sa

kresliť.

Tu prichádza Betty Edwards so svojímy zvláštnymi cvičeniami, v ktorých využíva

poznatky z neurológie a originálnym spôsobom analyzuje fenomén kresby.

Tieto cvičenia tvoria ucelený systém - metódu, ktorá umožňuje efektívne zvlád -

nuť proces nadobudnutia zdanlivo tak nedosiahnuteľnej zručnosti, akou je

kresba.
Váš inštruktor

Ing. arch. Marek Lichard

Ing. arch. Marek Lichard

Už počas štúdia sa venoval najmä práci s drevom a tvorbe šperku v kombinácii rôznych prírodných materiálov s kovom. Bol členom združenia AURA pri SFVU a zúčastnil sa niekoľkých domácich a medzinárodných šperkárskych výstav a sympózií. Obľuba práce s drevom sa premietla aj do spolupráce s ÚĽUVom, v ktorej nadviazal na mnohoročnú rodinnú tradíciu. Architektúre sa sporadicky venuje dodnes popri komerčnej práci v oblasti grafického dizajnu. Venoval sa tiež pedagogickej činnosti takmer 20 rokov. Najprv na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v Enviromentálnej výchove umením. Viedol výtvarný a rezbársky krúžok pre základné školy. Ako pedagóg neskôr pôsobil hlavne na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v obore Reštaurovanie omietok a neskôr v odbore Grafický a priestorový dizajn. Ako odborný asistent Katedry dizajnu nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene neskôr vyučoval na odbore Interiérového dizajnu. V súčasnosti sa venuje najmä vlastným výtvarným projektom v oblasti sochy a maľby, tiež architektúre a lektorovaniu kurzov podľa Betty Edwards. Vedie kurzy teória farieb, teória kompozície, rezbársky kurz a kurzy kreslenia.

bottom of page