top of page

Náuka o farbách

Cena

120€

Trvanie

8 hodín

O kurze

Kurz, ktorý vás komplexne zasvätí do problematiky farieb vo výtvarnej praxi.

Získate vedomosti, ktoré by mal vedieť každý absolvent výtvarného odboru,

grafik, maliar, interiérový dizajnér alebo fotograf.


Od fyzikálnej podstaty farby, jej vizuálneho vnemu cez delenie farieb, mieša -

nie a farebné kontrasty až po psychologický účinok farieb a ich symbolický

význam. Dozviete sa tiež o spôsoboch ladenia farieb, ich praktickom použití

na ploche aj v priestore a nevynecháme ani stručný exkurz do histórie skú -

mania farieb a vývoja ich systematizácie.
Váš inštruktor

Ing. arch. Marek Lichard

Ing. arch. Marek Lichard

Už počas štúdia sa venoval najmä práci s drevom a tvorbe šperku v kombinácii rôznych prírodných materiálov s kovom. Bol členom združenia AURA pri SFVU a zúčastnil sa niekoľkých domácich a medzinárodných šperkárskych výstav a sympózií. Obľuba práce s drevom sa premietla aj do spolupráce s ÚĽUVom, v ktorej nadviazal na mnohoročnú rodinnú tradíciu. Architektúre sa sporadicky venuje dodnes popri komerčnej práci v oblasti grafického dizajnu. Venoval sa tiež pedagogickej činnosti takmer 20 rokov. Najprv na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v Enviromentálnej výchove umením. Viedol výtvarný a rezbársky krúžok pre základné školy. Ako pedagóg neskôr pôsobil hlavne na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v obore Reštaurovanie omietok a neskôr v odbore Grafický a priestorový dizajn. Ako odborný asistent Katedry dizajnu nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene neskôr vyučoval na odbore Interiérového dizajnu. V súčasnosti sa venuje najmä vlastným výtvarným projektom v oblasti sochy a maľby, tiež architektúre a lektorovaniu kurzov podľa Betty Edwards. Vedie kurzy teória farieb, teória kompozície, rezbársky kurz a kurzy kreslenia.

bottom of page